เสวยราชย์สว่างรัตน์สวัสดิ์หล้า

วชิรานคเรศวิเศษศรี

เฉลิมพระชนมพรรษา พระจักรี

สดุดีเอกบดินทร์ปิ่นปวง 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานร้าน เอาท์ดอร์วิชั่น


เข้าสู่เวปไซด์ Outdoor Vision